Färgens funktion

Vid användning av färg i visualiseringen behöver man först fastställa färgernas funktion – kategorisering, gruppering, betoning, ordningsföljd eller larm.

Kategorisering

I en graf erkänns varje dataserie genom att inkluderas i graflegenden. I grafen nedan kan vi följa både Sveriges och Nederländernas dataserier därför att dataserierna visas med hjälp av distinkta linjer. Ingen färgkategorisering behövs i detta fall.

Men det är inte alltid man ser tydliga dataserier. Stapelgrafen nedan är ett exempel. Det går inte att skilja ut Nederländerna från Sverige.

När andra kriterier inte är tillgängliga ska man kategorisera dataserierna genom färg. Vid kategorisering vill vi att samtliga dataserier ska synas och ”finnas där”. Se nedan graf.

Gruppering

En annan funktion som färg innehar är gruppering av datapunkter. Anta att vi vill analysera spridningen av till exempel priserna på olika grönsaker och frukter. Varje boll representerar en artikel i varje grupp. I detta exempel kan vi gruppera in datapunkterna som i följande graf. Precis som vid kategorisering vill vi att samtliga dataserier ska få plats och utrymme.

Betoning

Färgens tredje funktion är att betona specifika dataserier. Här lägger vi fokus på specifika dataserier som är av särskilt intresse. Dessa dataserier ska sticka ut och dominera grafytan, övriga dataserier ska tryckas tillbaka till bakgrunden och reduceras till stödfunktioner.

Ordningsföljd

Den fjärde funktionen är att skapa en ordningsföljd. Typexempel på detta är månader, kvartal, eller år. Det är bäst att ta hjälp av monokromatiska färger, dvs börja från en bas färg och röra sig uppåt eller neråt i intensitetsskalan. Se exemplet nedan.

Larm

Den sista funktionen hos färg inom ramen för datavisualisering är att signalera undantag och outliers. Bästa sättet att märka ut undantag och outliers är att den datapunkt som ska lyftas fram som avvikande tilldelas en egen färg – ofta röd. De andra datapunkterna kan med fördel representeras av monokromatiska färger i låg intensitet.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.